Poni?ej prezentujemy Wam galeri? prac, ktre nap?yn??y do nas do tej pory. Mamy kilku faworytw! :-) Uwaga rozstrzygni?cie konkursu zostaje przesuni?te na termin OSTATECZNY do 15 wrze?nia.

 

Dział: Aktualno?ci

 

 

Tradycyjnie ju? zapraszamy Was do wzi?cia udzia?u w konkursie na projekt przodu ok?adki CD W grach jest wszystko co kocham, tym razem projektujemy jubileuszow?, X cz???! 

Prace konkursowe mo?na nadsy?a? do 30 lipca 2014.
Stwrzcie razem z nami ten projekt!!!  Czytaj wi?cej w regulaminie:

REGULAMIN KONKURSU

Na projekt Frontu ok?adki p?yty W grach jest wszystko co kocham cz??? X

1
    Niniejszy regulamin okre?la zasady konkursu na projekt frontu ok?adki p?yty W grach cz??? X
    organizowanego przez Wydawnictwo W Grach z siedzib? we Wroc?awiu
    przy ul. Centralnej 26a/1, NIP: 899-232-28-27,
    zwanego dalej "Organizatorem"

2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 08.07.2014 roku do 30.07.2014 roku
 2. Zadaniem uczestnikw Konkursu jest przes?anie autorskich projektw graficznych frontu ok?adki p?yty o wymiarach minimum 14 cm szeroko?? x 13 cm wysoko??, rozdzielczo?? 300 dpi. Przes?anie projektu na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Nades?ane prace konkursowe powinny zawiera? ponadto nazw? p?yty (W grach jest wszystko co kocham) i numer p?yty cz. X
 4. Ka?dy uczestnik konkursu mo?e nades?a? maksymalnie 2 propozycje przodu ok?adki
 5. Konkurs ma charakter otwarty.
 6. Warunkiem wzi?cia udzia?u w Konkursie jest:
       - przes?anie projektu wraz z danymi osobowymi: (imi?, nazwisko, adres zamieszkania, adresu email, telefon kontaktowy)na adres mailowy  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych stanowi podstaw? do pomini?cia projektu.
        - bior?c udzia? w Konkursie, Uczestnik wyra?a zgod? na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych zwi?zanych z dzia?alno?ci? prowadzon? przez Organizatora, zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.),

3
1.    Projekty mo?na wysy?a? od 08.07.2014 r. do dnia 30.07.2014 r. mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
2.    Uczestnik wysy?aj?c projekt wyra?a zgod? na prezentacje projektu na stronach www Wydawnictwa W Grach oraz wsp?pracuj?cych z Wydawnictwem portalach.
3.    Projekty nades?ane przez Uczestnikw Konkursu nie podlegaj? zwrotowi. Uczestnik Konkursu jednocze?nie o?wiadcza, i? przys?uguj? mu autorskie i maj?tkowe prawa do wykonanego projektu, ktre nie s? ograniczone na rzecz ?adnej osoby trzeciej. Uczestnik konkursu o?wiadcza, i? przes?any projekt nie narusza praw i uczu? osb trzecich.
4.    Uczestnik przesy?aj?c projekt w ramach konkursu do Organizatora konkursu, wyra?a niniejszym zgod? na wykorzystanie go do produkcji ok?adki p?yty W grach cz??? X, udost?pnienie na ?yczenie organizatora plikw ?rd?owych projektu w celu dokonania koniecznych zmian technicznych do produkcji ok?adki p?yty, nadruku na kr??ek, a tak?e do druku materia?w promocyjnych w tym plakatu, ulotek, bannerw internetowych.
4
1.    Zwyci?zc? konkursu zostanie 1 osoba, ktrej projekt zostanie uznany za najlepszy.
2.    Nagrodzony projekt zostanie wybrany przez specjalnie powo?ane jury.
3.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zorganizowania g?osowania internetowego na portalu W grach.
4.    Wszelkie decyzje dotycz?ce przebiegu Konkursu podejmuje jury Konkursu. Decyzje jury co do przyznania nagrody s? nieodwo?alne.
5.    Nagrod? w konkursie jest nagroda pieni??na w wysoko?ci 300 PLN brutto wyp?acona na podstawie umowy!
6.    Niepodpisane umowy jest jednoznaczne z rezygnacj? z nagrody.
7.    Dodatkowo organizator przewiduje nagrod? dodatkow? dla autorw prac wyr?nionych. Otrzymaj? oni prawo do bezp?atnego wej?cia na wybrane przez siebie koncerty W grach jest wszystko co kocham w roku 2014. Jest to nagroda osobista do wykorzystania tylko przez osob? wyr?nion?.
8.     Rozstrzygni?cie Konkursu oraz wskazanie zwyci?zcw nast?pi najp?niej do 14.08.2014. Uwaga rozstrzygni?cie konkursu zostaje przesuni?te na 15.09.2014
9.    O wynikach Konkursu zwyci?zca zostanie powiadomiony w terminie do 7 dni od daty rozstrzygni?cia konkursu - drog? mailow?. Informacja ta b?dzie rwnie? zamieszczana w serwisie organizatora.
5
1.    W trakcie trwania konkursu Wydawnictwo W Grach zastrzega sobie mo?liwo?? dokonania zmian w regulaminie, ktre ka?dorazowo zostan? opublikowane w serwisie organizatora.
2.     Interpretacja regulaminu nale?y wy??cznie do organizatora. Organizator zastrzega sobie tak?e prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygni?cia.

6
1.    Regulamin znajduje si? w serwisie internetowym www.wgorach.art.pl
2.    Wzi?cie udzia?u w konkursie jest rwnoznaczne z akceptacj? niniejszego regulaminu.

 

Dział: Aktualno?ci