EMAIL Drukuj

Koncert W górach jest wszystko co kocham...
Kiedy:
15.12.2012,
Gdzie:
Klub Stodo?a - Warszawa

Po raz drugi zapraszamy do warszawskiego Klubu Stodo?a na kultowy koncert z cyklu W górach jest wszystko co kocham. Koncerty W górach jest wszystko co kocham odbywa?y si? ju? w Warszawie wielokrotnie, gromadz?c liczn? publiczno?? – mi?o?ników poezji, gór i muzyki. Tegoroczna edycja to okazja do us?yszenia premierowych piosenek z p?yty W GÓRACH CZ??? VIII na której graj? Dom o Zielonych Progach oraz My?li Rozczochrane Wiatrem Zapisane. Ponadto Dom o Zielonych Progach, filar projektu W górach, zagra piosenki z najnowszej swojej p?yty ?ÓDKI MARZE?. Nie zabraknie te? piosenki o ANIO?ACH zespo?u YesKiezSirumem. Zespó? Szczyt Mo?liwo?ci zaprezentuje piosenki, które by?a okazja us?ysze? m. in na VII cz. CD W górach. Co? starego, co? nowego – w warszawskiej Stodole ka?dy znajdzie co? dla siebie, a pond to wspania?? atmosfer?, du?o muzyki i dobrej poezji. Zapraszamy!

Kto uleg? magii gór, wie o czym mowa – o nieodpartej potrzebie powrotu, o nieustaj?cych wspomnieniach, o t?sknocie, kiedy jest si? od gór daleko i euforii, gdy jest si? w ich sercu. O tym, ?e góry staj? si? osi? ?ycia. Z tych wra?e? powstaje co? wi?cej, wyrasta z nich ch?? utrwalenia tego, co ulotne. Utrwalenia, cho? – a jak?e – jest jasne, ?e nie da si? zatrzyma? nieuchwytnego. Co? jednak udaje si? nam zachowa?: muzyk?, poezj?, a tak?e – co mo?e najwa?niejsze – przyja?nie, nawet mi?o?ci. Spotkania  ludzi, którzy stworzyli wspólnot? dzi?ki pasji, zapocz?tkowa?y regularne koncerty pod sztandarem hasa? :" W górach jest wszystko co kocham" pochodz?cym z poezji Harasymowicza. Po raz kolejny spotkamy si? w tych magicznych klimatach. Je?li chcecie do nas do??czy?, zapraszamy Was na wspóln? w?drówk? po górskich szlakach - oraz po szlakach wyobra?ni.

WYKONAWCY KONCERTU:

fotDomoZielonychProgachZ.Rabenda(2)Dom o Zielonych Progach to zespó? dobrze ju? znany uczestnikom koncertów W górach jest wszystko co kocham w Warszawie... Piosenki tej grupy nale?? dzi? ju? do kanonu piosenek najcz??ciej ?piewanych na górskich szlakach „Dom o Zielonych Progach" niektórzy wymieniaj? dzi? jednym tchem z nazwami takich klasyków piosenki zwanej poetyck? lub turystyczn? jak „Wolna Grupa Bukowina" czy „Stare Dobre Ma??e?stwo". I co? w tym chyba jest...  Historia zespo?u si?ga roku 2002, kiedy to wkrótce po powstaniu, na YAPIE, zespó? zdoby? potrójne laury: pierwsze miejsce w konkursie, nagrod? SKPB ?ód? oraz nagrod? publiczno?ci. Od tej pory „Dom" przeszed? d?ug? drog?. Zmieni?o si? brzmienie, sk?ad instrumentalny i wokalny zespo?u. Dzi? jest to grupa dojrza?ych muzyków, maj?cych na koncie setki koncertów, udzia? w licznych festiwalach i przegl?dach. Zespó? wyda? trzy autorskie p?yty, swoje piosenki nagrywa? te? na ka?dym z o?miu ju? wydanych kr??ków z serii „W górach jest wszystko, co kocham..." Jedno si? nie zmieni?o: wci??, jak przed kilkunastu laty, chodz? po górach, wci?? mo?na ich spotka? na minikoncertach w schroniskach i bacówkach lub gdzie? przy ognisku. Mi?o?? do gór s?ycha? w ka?dej ich piosence. I cho? ka?de z nich ma ju? swój w?asny dom, wci?? buduj? równie? ten wspólny - o zielonych progach. W lipcu tego ukaza?a si? najnowsza p?yta zespo?u pt.: ?ÓDKI MARZE?, zawiera 11 zró?nicowanych kompozycji, tworz?cych spójn? muzyczn? ca?o??. Na warszawskim koncercie zespó? zaprezentuje piosenki zarówno znane ju? s?uchaczom jak i nowe, zupe?nie nieznane! Strona zespo?u: www.dom.art.pl

yeskiesi2008YesKiezSirumem - zespó? istnieje ju? 16 lat, jego egzotyczna nazwa oznacza w j?zyku arme?skim "kocham ci?". Specjalno?ci? YesKiezSirumem jest muzyczny warsztat pe?en niespodzianek i eksperymentów. Specyficzne i przebogate instrumentarium (gitary, bas, pianino, akordeon, perkusja, flety, duduk, tr?bita, darabuka, melodica, fagot) buduje klimat, w którym ?wietnie czuj? si? rytmy zapo?yczone z niezliczonej ilo?ci kultur. Warto doceni? walory poetyckie YezKiezSirumem. W twórczo?ci zespo?u znajdziemy muzyczne aran?acje utworów Tetmajera i Le?miana, które ubrane w szat? d?wi?ków zyskuj? zupe?nie nowy, magiczny charakter. Na swoim koncie zespó? ma dwie autorskie p?yty – Z ANIO?AMI i MUZYKO. Storna zespo?u: www.yeskiesi.pl

mysli-rozczochrane-2010My?li Rozczochrane Wiatrem Zapisane - zespó? sw? karier? rozpocz?? stosunkowo niedawno, od razu zdobywaj?c serca s?uchaczy na festiwalach w ca?ej Polsce. Do?? wspomnie? o wspania?ym sukcesie na VI Wroc?awskim Przegl?dzie Kultury Studenckiej 2010, gdzie do r?k Gosi Niemiec, Kasi Abramczyk, Lolka Stolarskiego i Marysi Pa?zewicz pow?drowa?y wszystkie najwa?niejsze laury, wraz z nagrod? publiczno?ci. Twórczo?? My?li nawi?zuje do tradycyjnej piosenki turystycznej. Poezja przeplata si? tu z wyj?tkowo udanymi muzycznymi aran?acjami, które natychmiast wpadaj? w ucho i nie daj? o sobie zapomnie?. Warto doda?, ?e zespó? nie traci swej ?wie?o?ci i wci?? dostarcza s?uchaczom coraz to nowych kompozycji. Strona zespo?u: www.myslirozczochrane.art.pl

szczytmozliwosciSzczyt Mo?liwo?ci - m?ody zespó? zbieraj?cy szlify na deskach poetyckich i turystycznych festiwali oparty na ?ywio?owym stylu wykona?. Grupa pochodz?ca z Otwocka podkre?la dynamik? swoich piosenek rzadk? wyst?puj?c? w kr?gu piosenek wiatrem pisanych rockow? niemal perkusj? i wielog?osowymi wykonaniami do tekstów autorskich Macieja Siarkiewicza lub poezji Brody b?d? Kochanowskiego. Ca?o?? porywa dynamik? i rado?ci? koncertowych wykona? oraz oryginalno?ci? g?osu ?ukasza, b?d?cego zarówno wokalist? jak  dyrygentem zespo?u. Warto podkre?li?, ?e grupa w jednym tylko roku zdoby?a dwie wa?ne nagrody: I miejsce na Wroc?awskim Przegl?dzie Kultury Studenckiej oraz I nagrod? na Festiwalu BAKCYNALIA 2008. Dodatkowo na uwag? zas?uguje fakt otrzymania w 2008 r. IV miejsca na Festiwalu YAPA w ?odzi.

RAFA? TOMCZYK – prowadzenie koncertu!

  • Wspó?gospodarzem koncertu jest Studencki Klub Górski z Warszawy
  • BILETY w cenie 25z? (ulgowy) i 35 z? (normalny) do nabycia od 23 listopada:
  • Klub Studencki STODO?A, ul. Batorego 10
  • Bileteria TiketClub ul. Bracka 25
  • Ksi?garnia Podró?nika ul. Kaliska 8/10


Klub Stodo?aMapa
Miejsce:
Klub Stodo?a
Ulica:
Batorego 10
Miasto:
Warszawa
Strona www:
http://www.stodola.pl/