JesteĹ› tutaj:Muzyka»Dom o Zielonych Progach»Dom o Zielonych Progach

Sk?ad zespo?u:
- Basia Mendyk
- Marcin Skaba
- Bartosz "Pelton" Zalewski
- Wojciech Szyma?ski
- Artur Czerwi?ski (real. d?wi?ku)
Muzycy wspó?pracuj?cy:
- Gertruda Szyma?ska
- Mieszko Stanis?awski
- Maciek Dymek
- Tomasz Drabina
Dyskografia:
- Dom o Zielonych Progach (2004)
- Jam (2007)
SK?ADANKI CD:
W górach... cz. I
W górach... cz. II
W górach... cz. III
W górach... cz. IV
W górach... cz. V
W górach... cz. VII
MP3:
Dom
Drogi lesie
Gór mi ma?o
Góry mi ?wiec?
?emata
Mi?o?? z gór
Moja ziemia
Piosenka XXIX
Rozmowy
Zmartwychwstanie
Ostatnio na BLOGU:

Zespó?, który od kilku lat wyznacza pewien wyrazisty styl w projekcie „W górach jest wszystko co kocham…” Posiada tysi?ce wiernych s?uchaczy w ca?ym kraju, na swoim koncie ma dwie autorski p?yty, ponadto wiele kompozycji zespo?u znajduje si? na projektowych sk?adankach „W górach.” Na, dziesi?ciolecie, które zespó? b?dzie obchodzi? w 2011 roku grupa zapowiada now? p?yt?. Uczestnikom koncertów W górach jest wszystko co kocham… specjalnie nie trzeba przedstawia? tego zespo?u. Piosenki tej grupy nale?? dzi? ju? do kanonu piosenek najcz??ciej ?piewanych na górskich szlakach. ?ciana d?wi?ku i wykonawcza energia wyrywaj?ca z foteli nawet najbardziej leniwych widzów, s? znakiem firmowym tego zespo?u. Zespó? na sta?e tworzy obecnie 4 muzyków: Basia Mendyk – wokal, Bartosz Pelton Zalewski –bas i wokal, Marcin Skaba – skrzypce i wokal oraz Wojciech Szyma?ski – gitara i wokal oraz  autor wi?kszo?ci kompozycji.

Z zespo?em Dom o Zielonych Progach rozmawia Apolinary POlek

Sk?d si? wzi??a nazwa zespo?u?
Marzena Chabowska: Wojtek wymy?li?!
Na zasadzie jakiego? mrocznego zwidu czy inspiracji bardziej?
Daniel Madej: Jest wiersz pod tym tytu?em, do którego Wojtek zreszt? u?o?y? melodi?. Nam si? spodoba? „Dom o Zielonych Progach” i jako? si? przyj??o.
Czemu wi?c tak rzadko gracie ten utwór?
M: Dopiero go opracowujemy.
Sk?d si? u ciebie, Wojtku, wzi??a fascynacja Harasymowiczem?
Wojtek Szyma?ski: Nie wiem czy w moim przypadku mo?na mówi? o fascynacji Harasymowiczem. Po prostu lubi? niektóre jego wiersze, nie tylko o górach, ale tak?e o innej tematyce. Na równi z nim ceni? sobie te? twórczo?? innych poetów, cho?by wspó?czesnych: Toma z Sopotu (Tomka Borkowskiego – przyp. Polek), Roberta Marcinkowskiego czy Kazimierza W?grzyna z Istebnej. To raczej fascynacja wspólnym poczuciem pewnych warto?ci, o których cz?sto ka?demu z nas w ?yciu codziennym zdarza si? zapomina?, a poezja o?ywiona muzyk? niesie je do naszych serc w najbardziej przejrzysty i przyswajalny sposób.
A jak si? ma zespó? Dom o Zielonych Progach do zespo?u Kilku Przyjació??
D: W naszym repertuarze jest kilka piosenek...
M: Wojtek zosta? po prostu! Cz??ci? wspóln? jest Wojtek!
Dlaczego nie ma ju? Kilku Przyjació??
W: To trudne pytanie, ale postaram si? na nie odpowiedzie?. Rzeczywi?cie gra?em w zespole Kilku Przyjació?, a dzi? gram w Domu o Zielonych Progach. S? to jednak dwie ró?ne rzeki. Kilku Przyjació? by?o niestety skazanych na rozwi?zanie, czasami tak jest lepiej dla pewnych rzeczy, kontaktów mi?dzy przyjació?mi. Bardzo dobrze wspominam granie z Myszk?, Kulk?, S?awkiem oraz Andrzejem. By?a te? przez pewien czas Agata, Kasia oraz na krótko Marta, która gra?a na skrzypcach. Z tym zespo?em dali?my pierwsze koncerty we Wroc?awiu: „Lubi? spotka? si? z Górami”, „Wieczór w granatowym swym p?aszczu” i w ko?cu „W Górach jest wszystko co kocham”. Od grania tego zespo?u we Wroc?awiu na wspomnianych wy?ej spotkaniach zacz?? si? jak my?l? ogólnopolski projekt „W górach...”. To by?y naprawd? pi?kne spotkania, wszyscy z sentymentem o nich my?limy. Dom... to zupe?nie inny zespó?, inni ludzie, inna opowie??.
Mieszkacie w ró?nych miastach. Jak wam si? udaje skrzykn?? na koncerty?
M: Jeste?my prawie jak rodzina – cztery osoby z zespo?u stanowi? rodze?stwo.
D: Ja i trzy moje siostry. Dodatkowo od dzisiaj gra z nami brat szwagra.
M: Dzieci ju? te? si? przygotowuj? :-)
D: A skrzykn?? udaje nam si? przewa?nie na jeden dzie? przed wyst?pem, wtedy robimy szybkie próby gdzie popadnie.
M: W ubikacjach najcz??ciej.
D: W ubikacjach najcz??ciej, bo dobra akustyka.
No w?a?nie, to mia?o by? nast?pne pytanie...
M: A co? S?yniemy z tego?
No w?a?nie. Czy to jest jaki? rytua??
M: Nie! Po prostu dobrze si? tam s?yszymy.
D: W ubikacjach dobrze nam si? ?piewa.
M: Lepiej ni? na scenie :-)
Dlaczego akurat w ?e?skich, a nie w m?skich?
D: Bo ?adniej pachnie :-)
Wojtku, jak udaje Ci si? pogodzi? ?ycie rodzinne, artystyczne i organizatorskie? Czy czasem sypiasz?
W: Nie wiem jak, nie wiem czy godz? w?a?ciwie... Nie potrafi? precyzyjnie ci na to pytanie odpowiedzie?. Ostatnio ma?o sypiam, pewnie wy?pi? si? w zimie na Polanach, gdzie zamierzam pojecha? w grudniu...
A jakie s? wasze ulubione miejsca w górach?
D: Moje ulubione miejsce w górach to Cha?upa Elektryków w Beskidzie Niskim. Jest to magiczne miejsce, w którym czas si? zap?tla i zawsze za ma?o czasu tam si? sp?dza. Je?eli chce si? stamt?d wyj?? po tygodniu, zawsze wychodzi si? co najmniej po pó?tora.
Czy za rok mo?emy oczekiwa? kolejnego cyklu koncertów? Ten si? jeszcze nie sko?czy?, a niektórzy nie mog? si? ju? doczeka?...
W: Ja bardzo bym chcia?, ?eby kolejny cykl koncertów „W Górach” odby? si? za rok i ?eby?my mogli dotrze? do innych miast. Jest szansa, ?e na wiosn? odb?dzie si? koncert w Bielsku Bia?ej oraz w Katowicach, a przy okazji zahaczymy o jakie? klimatyczne schronisko...

Wroc?aw, 22 XI 2003 r.

Zdj?cie w nag?ówku, zespó? podczas koncertu WPKS, Wroc?aw, 20.11.2010, fot. M. Wajnchold

Czytany 26065 razy

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znaczników HTML.