Jesteś tutaj:Muzyka
Muzyka

poniedziałek, 08 sierpnia 2011 17:57

Saskia

Zesp? pochodz?cy z Tarnowskich Gr, wykonuje utwory autorskie o zabarwieniu poetyckim. Muzycznie jednak daleko odbiegaj? one od szeroko rozumianego nurtu jakim jest poezja ?piewana, dlatego mo?na w piosenkach zespo?u rozpozna? elementy folku czy bluesa.

Sk?ad zespo?u:
- Patrycja Rusek
- Justyna Bagi?ska
- Mariusz Nikoniuk
- Tomasz Fojgt
Dyskografia:
- Melancholia stoj?cych przy ?cianie (kaseta, 1999)
- Pod Ksi??ycem (CD - oczekujemy narodzin niebawem)

Na pocz?tku lat 90-tych poprzedniego wieku powsta? w Tarnowskich Grach zesp? o d?wi?cznej nazwie SASKIA. Inspiracj? nazwy by? oczywi?cie utwr z repertuaru BEZ JACKA. Owa grupka ludzi w r?nych konstelacjach sk?adowych, skupionych wok? Mariusza Nikoniuka- lidera grupy, potrzebowa?a przebywa? ze sob? muzycznie. Ciekawostk? mo?e by?, ?e swego czasu wyst?powali cz?sto z siostrami Madej z zespo?u Dnieje, a potem DoZP, czego pami?tk? s? liczne nagrania festiwalowe.  U zarania, skupieni byli wok? ukochanej Chatki na Rogaczu na zboczach gry Rogacz w Beskidzie Ma?ym, gdzie sp?dzali niemal ka?d? woln? chwil?. Z czasem wyw?drowali tak?e na sceny Bazuny czy Yapy, by w kluczowym bodaj roku zdoby? Grand Prix Yapy ze znan? do dzi? piosenk? W?druj? Ludzie. Rok p?niej zesp? nagra? niewydan? niestety kaset? pt: Melancholia stoj?cych przy ?cianie, ktra jednak z powodzeniem kr??y?a w?rd ludzi przegrywana niejednokrotnie z kasety na kaset?.W 2002 roku zesp? zawiesi? dzia?alno??.


W 2007 roku z t?sknoty do muzykowania, jak i nowej energii zesp? wznowi? prby by w 2008 roku ponownie pojawi? si? na Yapie, a potem Bazunie, Przegl?dzie we Wroc?awiu, Kropce, koncercie "wgrowym" w Bielsku Bia?ej itd... Obecnie zesp? z powodzeniem koncertuje. Jeste?my tak?e u progu upragnionej p?yty z naszymi piosenkami.

Po wi?cej informacji, pami?tkowych plikw z muzyk?, czy zdj?cia zapraszamy na nasz? stron? www.grupasaskia.pl lub profil FB www.facebook.com/grupasaskia  . Ukazuj? sie tam rwnie? aktualno?ci koncertowe. Tam nale?y wypatrywa? informacji o p?ycie.

Zdj?cie w nag?wku pochodzi z archiwum zespo?u.

poniedziałek, 04 kwietnia 2011 11:27

Mariusz Zadura

Mariusz Zadura to jedna z najwa?niejszych postaci polskiej sceny studenckiej. Dorasta? w atmosferze lubelskiego festiwalu Bakcynalia, tam te? przypad? jego debiut i III miejsce w 1982 roku. Jako mi?o?nik grskich w?drwek opisywa? poetyckim j?zykiem pi?kno gr, jego liryczne kompozycje okraszone doskona?? muzyk? szybko przenik?y do kanonu piosenki turystycznej. W kolejnych latach otrzyma? szereg nagrd (II i I miejsce na Bakcynaliach '83 i '84, III miejsce na YAPA'83, I miejsce na Wancie'83, II i I nagrod? na OPPA '83 i '86, Grand Prix YAPA'86).
Od 1986 do 1988 roku tworzy? muzyczny duet z Tomaszem Szcz?snym (wyst?powali z programem autorskim "Popi? czy diament"), w tym czasie jego utwory nabra?y powa?niejszego charakteru i zacz??y si? odnosi? bezpo?rednio przeciwko komunistycznym w?adzom. Po 1988 roku Mariusz Zadura zszed? ze sceny i po?wi?ci? si? pracy jako lekarz kardiolog, od czasu do czasu przypomina jednak publiczno?ci swoj? niezwyk?? twrczo??. Ostatni jego koncert odby? si? podczas lubelskiego festiwalu Bakcynalia 2010.

Zdj?cie w nag?wku z archiwum ?ukasza Miazka (autor nieznany)
wtorek, 26 lipca 2011 21:59

dgd

Hej ! Te? musz? si? tego nauczy?, cho? czasami co? tam napisz? !

By?o to gdzie? oko?o roku......( jak mawia Marek - bez dat prosz? ). Zda?em matur? i nie zda?em egzaminu, wtedy jeszcze by?y ,na ART Olsztyn. Po wakacjach, wraz z koleg? Jerzym Ch. zdecydowali?my zdawa? dodatkowo egzaminy, ale gdzie? Wpadli?my na , naszym zdaniem genialny pomys?. Roz?o?yli?my stron? gazety z adresami uczelni i ja zamykaj?c oczy spuszcza?em z pewnej wysoko?ci o?wek, gdzie si? zaznaczy, tam jedziemy. Pierwszy cios by? bolesny, ten sam kierunek na ktry zdawali?my w Olsztynie, tyle, ?e tym razem w Koszalinie. NIE !!! Powtrka - Politechnika Szczeci?ska w Szczecinie. W ten w?a?nie sposb znlaz?em si? w Szczecinie !! I jeszcze wtedy DGD nie by?o. Nie pami?tam jakie to wydarzenia zetkn??y mnie ze studenck? turystyk?, prze?ywaj?c? wtedy z?ote czasy, nie pami?tam te? w jaki sposb znalaz?em si? na cotygodniowych spotkaniach z piosenk? turystyczn?, odbywaj?cych si? w jednym z pomieszcze? akademika ( w piwnicy konkretnie , cho? mia?o to nazw? klubu ). Przychodzi?o tam mnstwo osb, porobi?y si? nawet sekcje, pami?tam jedn?: sekcj? robtek r?cznych pod przewodnictwem ?yrafy. No i si? ?piewa?o. Rej wodzi? niejaki ?liwa i Wladeczek, znali masakryczn? ilo?? piosenek, reszta stara?a si? dzielnie dotrzymywa? im kroku. I trzeba podkre?li?, ?e ca?o?? to by?o mistrzostwo ?wiata. Kto nie s?ysza? przepi?knie za?piewanej, na 40, 50, czy nawet 60 g?osw Orawy, ten nie zrozumie klimatw tych spotka?. Tam t?tni?o turystyczne serce Szczecina. No i rajdy  ! Setki, setki osb uczestnicz?cych, roz?piewane noclegi, roz?piewane "mety", roz?piewane poci?gi, ktrymi wracali?my !! Byli?my tam, w centrum tych wydarze? cho? jeszcze si? nie znali?my.

wtorek, 29 marca 2011 09:51

Do Gry Dnem

Zesp? powsta? w dobie prawdziwego rozkwitu tego gatunku muzycznego w Polsce, w 1977 roku. Debiutowa? na YAPIE '78. Nast?pnie zdoby? szereg kolejnych laurw, by, po tym, jak kolejni cz?onkowie zacz?li zak?ada? rodziny, rozwi?za? si? - nie zrywaj?c jednak kontaktw towarzyskich. Dzi? mo?emy znw s?ucha? na ?ywo tej grupy. A to za spraw? reaktywacji, ktra mia?a miejsce w roku 2000.

sk?ad zespo?u:
Alina
Przemek
Marek
Czesiek
Wojtek
Dyskografia:
Rozmowy z piecem
By?, i?? (live)

Zdj?cie pochodzi ze strony internetowej zespo?u: dgd.gryfnet.pl

wtorek, 15 lutego 2011 13:24

Ola Kie?b

Urodzi?a si? w Koszalinie, w 1962 r. Absolwentka Wydzia?u Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka wierszy, piosenek, ballad, kompozytorka, wykonawczyni ballad, animatorka wydarze? kulturalnych. W latach 1983-1989 ?piewa?a w zespole Stare Dobre Ma??e?stwo, obecnie wyst?puje z za?o?onym przez siebie w 1997 roku zespo?em WYSPA, a tak?e ze szczeci?sk? grup? Do Gry Dnem. Mieszka i pracuje w Ostrowie Wielkopolskim od 1994 roku. Koncertuje w ca?ej Polsce.
Nagra?a i opublikowa?a dwie autorskie kasety z balladami i piosenkami: Lepsze widoki. Piosenki Oli Kie?b (1991), Niedojrza?e czere?nie (1995) oraz CD  Na rozstajach s?w. Ballady Oli Kie?b (2004) i Niedojrza?e czere?nie (2010). Nagrywa?a tak?e z zespo?em Stare Dobre Ma??e?stwo (m.in. z?ota p?yta za Dla wszystkich starczy miejsca). W 2006 r. nagra?a ballady i piosenki turystyczne ze szczeci?skim zespo?em Do Gry Dnem.
Opublikowa?a debiutancki tomik Niedojrza?e czere?nie w 1999 r., a tak?e album wspomnieniowy o zespole Stare Dobre Ma??e?stwo czyli Jak to si? robi (1999). Jej utwory znalaz?y si? tak?e w zbiorze: Prowincja liryczna. Antologia spotka? po godzinach (2003).
W 2006 roku opublikowa?a zbir wierszy dla dzieci pt. W Nanibowie (Wydawnictwo Galeria, Ostrw Wielkopolski). Jest autork? spektakli poetycko-muzycznych dla dzieci: W Nanibowie(2009) i W zaczarowanym lesie (2010).
Jest laureatk? wielu oglnopolskich festiwali i przegl?dw, m.in. ?dzkiej YAPY
(I miejsce w 1985 r.), lubelskich Bakcynaliw, zielonogrskiej W?cz?gi, gda?skiej BAZUNY, Z?otej Pi?tki Oglnopolskiego Przegl?du Piosenki Autorskiej
w Warszawie OPPA1997 i innych. Otrzyma?a I nagrod? w Oglnopolskim Konkursie Poetyckim Naturalisko w ?ob?enicy (2006), wyr?nienie drukiem w III Oglnopolskim Konkursie Poetyckim O Wawrzyn S?decczyzny Cz?owiek i Wolno?? 2007. W 2009 roku opublikowa?a tomik poetycki Fastrygi zajmuje si? tak?e popularyzacj? twrczo?ci literackiej, wydaj?c ksi??ki innych autorw.
W 2011 r.- uka?e si? nowa CD Oli pt. OLA KIE?B -DZIECIOM. W NANIBOWIE, zawieraj?ca 17 utworw, wykonywanych przez Ol?, zesp? WYSPA i przyjaci? z Ostrowa. Trwaj? te? prace przy publikacji CD Zespo?u Do Gry Dnem pt. Jeszcze grajmy....

wtorek, 01 lutego 2011 16:32

Przej?cie

sk?ad zespo?u:
- Marta Wilk (?piew)
- Jan Degirmendi? (gitara, ?piew)
- Piotr Ko?sut (gitara)
- Marcin Kunicki (skrzypce)
- Bartosz St?pie? (bas)
- Artur Mostowy (perkusja)
Dyskografia:
- Przed ?witem (2003)
- Koncert (2005, DVD)
- Przej?cie (2008, EP)
MP3:
Jesie?

?dzka formacja muzyczna, lu?no zwi?zana z projektem W grach... Zosta?a zaproszona przez nas do IV edycji CD W grach jest wszystko co kocham, dedykowanej Wojtkowi Belonowi. Znalaz? si? tam utwr z ich repertuaru - Moje wiersze (do s? W.B.).  Na swoim koncie ma kilka p?yt, w tym jedn? w formule DVD, ktra by?a jedn? z pierwszych z tego gatunku muzyki na rynku. Zesp? nie ogranicza si? w swoich kompozycjach do jednego stylu muzycznego - oprcz poezji w czystym wydaniu, zahacza o jazz, blues i folk. Bogactwo d?wi?kw i profesjonalizm sceniczny jest du?ym atutem tej grupy.

Zdj?cie w nag?wku pochodzi ze strony zespo?u (przejscie.art.pl)

wtorek, 01 lutego 2011 16:39

Ze Starej Szuflady

Z za?o?enia bardziej projekt muzyczny ni? zesp?, powsta? z inicjatywy Micha?a ?angowskiego przy wsp?pracy Wojciecha Szyma?skiego. Panowie postawili sobie za cel ocali? od zapomnienia pie?ni, ktre ju? zd??y? przykry? kurz starej szuflady a tak?e promowa? te, ktre nie maj? jeszcze swoich lat, ale nie maj? szans na szersz? promocj?... W ci?gu ostatnich dwch lat uda?o im si? "zarazi?" publiczno?? wgrow?, i nie tylko j?, licznymi zacnymi pie?niami, ktre dzi?ki temu maj? szans? by? grane przy ogniskach oraz wieczorach z gitarami w schroniskach przez kolejne pokolenie turystw. W planach jest  nagranie materia?u prezentowanego ostatnio przez duet na koncertach.

Zdj?cie w nag?wka pochodzi z VI Wroc?awskiego Przegl?du Kultury Studenckiej 2010, fot. ?. Pompa

Strona 1 z 23